Algemene voorwaarden

Primebel Templates is een handelsnaam van Ferrule V.O.F.
KvK-nummer:75239264
Email: info@primebeltemplates.nl

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Koper: de rechtspersoon of natuurlijk persoon in uitoefening van beroep of bedrijf die in de webwinkel
van primebeltemplates.nl een product of dienst koopt.
Webwinkel: Primebeltemplates.nl, te bereiken via www.primebeltemplates.nl.
Aanbod: Alle aanbiedingen en prijsopgaven van primebeltemplates.nl.
Bedenktijd: termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van het ontbindingsrecht.
Dienst: De diensten die door Primebel Templates geleverd worden.
Product: De digitale producten die door Primebel Templates geleverd worden.
Demo-website: De demo-website waar het voorbeeld van alle template pagina’s van de Primebel Template op zichtbaar is.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen Primebel Templates en koper.
Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’ wordt ook elektronische communicatie zoals email bedoeld, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Deze website wordt beheerd door Jurgen Wentzel, eigenaar van Primebel Templates. Op de hele website verwijzen de teremn ‘ik’, ‘mij’, ‘mijn’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ naar Jurgen Wentzel en het team van Primebel Templates. Wij bieden op deze website informatie, producten en diensten aan de Koper aan, op de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, template regels, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Primebel Templates en Koper. Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze ‘service’ en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden, inclusief de template regels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink.

Toepassing

Deze algemene voorwaarden zin van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Primebel Templates en Koper.

1 Aanbod en Aanvaarding
1.1. Primebel Templates doet een aanbod via de Webwinkel.
1.2. Primebel Templates mag op elk moment het aanbod, de inhoud daarvan of de prijsstelling daarvan wijzigen. Het aanbod dat bestond op het moment dat Koper aanvaardt, is het geldende aanbod.
1.3. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van duidelijke fouten in dit aanbod, zoals een onredelijk en onrealistisch hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
1.4. Koper kan het aanbod aanvaarden door deze in de Webwinkel te bestellen en te betalen. Primebel Templates is de Webwinkel waar digitale producten en diensten gekocht kunnen worden.
1.5. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent en dat uw gebruik van onze Webwinkel en Producten en Diensten uitsluitend is voor interne, persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij anders bepaald in de voorwaarden.
1.6. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper via Primebeltemplates.nl kenbaar heeft gemaakt

2 Ontbinding
2.1. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een digitaal Product gaat Koper ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Koper ziet gelijktijdig met de aanvaarding van het aanbod af van diens recht op ontbinding. Zie ook onze template regels.
2.2. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een Dienst gaat Koper ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. In het geval een Dienst niet direct, maar in delen of op termijn, uitgevoerd wordt, heeft Koper gedurende 14 dagen vanaf het moment van het sluiten van de overeenkomst, het recht van ontbinding. Ontbinding moet altijd Schriftelijk aan Primebel Templates worden medegedeeld.
2.3. Wanneer een Dienst en en een Product als een geheel worden geleverd, gaat het recht op ontbinding in vanaf de dag na de dag dat Koper het Product heeft ontvangen op het door hem of haar opgegeven e-mailadres.
2.4. De Wordpress Primebel Templates is een levering van digitale inhoud. Nadat de Koper toegang heeft gekregen tot het Product, is ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. De Koper die tevens Consument is, doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.
2.5. Wanneer de dienst al gedeeltelijk is nagekomen zal Primebel Templates binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling van de ontbinding, pro rata het bedrag vergoeden dat evenredig is aan dat gedeelte van de overeenkomst dat door Elementor Templates tot aan het moment van ontbinding is nagekomen.
2.6. Wanneer Koper gebruik maakt van het ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

3 Primebel Templates account
3.1. Om toegang te krijgen tot digitale Producten, waaronder de Wordpress Elementor Templates, dient Koper bij Primebel Templates een account aan te maken.
3.2. Klant zal er te alle tijde voor zorgen dat de informatie in het account actueel en up-to-date is en er een veilig en uniek wachtwoord wordt gebruikt.
3.3. Toegang tot het account is persoonlijk. Toegang tot het account van Koper, accountgegevens of inloggevens mogen niet gedeeld worden met derden.
3.4. Bij een vermoeden van het delen van accountgegevens of toegang tot het account met derden, wordt de toegang to het account voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Elementor Templates aan Koper enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
3.5. Koper dient zich te onthouden van elk gebruik van het account dat onrechtmatig si of schadelijk kan zijn voor Elementor Templates of derden.
3.6. Als Koper in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan Primebel Templates, dan is Primebel Templates gerechtigd de toegang tot het account en Producten te ontzeggen, zonder dat Primebel Templates enige schadevergoeding verschuldigd is.

4 Wordpress Elementor Templates
4.1. Toegang tot de Wordpress Elementor Templates is persoonlijk. Toegang tot de Wordpress Elementor Templates of de inhoud van de templates mogen niet gedeeld worden met derden.
4.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een Wordpress Elementor Template, wordt de toegang tot de templates voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat Primebel Templates aan Koper enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
4.3. Koper dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbroser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de Wordpress Elementor Templates.
4.4. Alle templates installeer je met Elementor, een zeer bekend platform dat draait op WordPress. Je hebt een kale WordPress Installatie nodig, en toegang tot de betaalde Elementor Pro plugin. Na aanschaf van de template ontvang je een one-click-installatie bestand. Hiermee wordt het dashboard van Elementor automatisch ingericht met het juiste thema en templatepagina’s. Vervolgens kan je die zelf gemakkelijk aanpassen en aan/uit zetten.
4.5. Bij de aanschaf van de Wordpress Elementor Template zit geen betaalde Elementor Pro Plugin, domeinnaam en hosting inbegrepen.
4.6. De Wordpress Elementor Template is niet compatibel met andere builders, alleen met Elementor.
4.7. Fotografie zit nooit inbegrepen bij onze Producten. De Wordpress Elementor Templates worden niet geleverd met de afbeeldingen uit de demo-website. De fotografie in de demo-website is alleen voor demonstratiedoeleinden en auteursrechtelijk beschermd door de oorspronkelijke maker.
4.8. Primebel Templates biedt geen garantie op enige voortgang of betering van kennis en/of kunde van Koper, noch biedt Primebel Templates enige garantie op resultaat. Resultaten zijn mede afhankelijk van de inspanningen die Koper investeert.
4.9 Koper dient zich te onthouden van elk gebruik van de Wordpress Elementor Templates dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor Primebel Templates of derden.
4.10 Elke aankoop van een template mag slechts voor EEN website worden gebruikt. Als wordt vastgesteld dat dit beleid wordt geschonden, moet je extra licenties aanschaffen en/of onmiddellijk alle websites afsluiten met ongeautoriseerde installaties van de template. Primebel Templates behoudt het recht om toekomstige producten en diensten te weigeren aan iedereen die dit beleid schendt. Bovendien word je, door dit beleid te schenden, toekomstige klantenondersteuning geweigerd, zelfs als je extra licenties aanschaft na de eerste schending.

5 Intellectuele Eigendom
5.1 Primebel Templates is rechthebbende van alle door Primebel Templates vervaardigde werken van intellectuele eigendom waaronder maar niet uitsluitend de werken die door Primebel Templates aangeleverd worden, getoond of toegezonden worden of anderszins geleverd worden, of die via de Webwinkel te zien zijn. Koper mag daarom deze werken niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primebel Templates. Zie ook onze Template regels.
5.2. Voor zover Primebel Templates niet de rechthebbende is van de werken, heeft Primebel Templates hiervoor een geldige licentie. Deze werken mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
5.3. Klant dient de persoonlijkheidsrechten van de rechthebbende, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, te respecteren.
5.4. Alle templates, installatiegidsen, video’s, e-mails, downloads, ontwerpen, code en/of andere materialen zijn persoonlijk en mogen niet gedeeld worden met derden, noch op een andere wijze openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het publiceren of delen op internet van een deel of het geheel van deze materialen. Koper is bovendien, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag Koper de licentie niet overdragen. Uiteraard mag Koper voor strikt persoonlijk gebruik de werken downloaden, opslaan en/of printen
5.5. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

6. Vergoeding en Betaling
6.1. Wanneer tussen Partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Primebel Templates gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Primebel Templates een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
6.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Primebel Templates gerechtigd de vergoeding hierop aan te passen en te verhogen.
6.3. Als aannemelijk is dat Primebel Templates hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, mag Primebel Templates dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
6.4. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
6.5. Alle Diensten of producten waarvoor Opdrachtgever via de Webwinkel inschrijft of aanschaft, dienen direct en via de Webwinkel te worden afgerekend, tenzij anders overeengekomen.
6.6. Voor Diensten of producten die niet via de Webwinkel zijn gekocht, zal Primebel Templates voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders overeengekomen.
6.7. De betalingstermijn van het genoemde in 6.6. bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Primebel Templates kan slechts aansprakelijk zijn voor zover deze gebaseerd is op een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.
7.2. De aansprakelijkheid van Primebel Templates is beperkt tot maximaal het bedrag van de vergoeding die Primebel Templates voor de Diensten heeft ontvangen.
7.3. Primebel Templates is niet aansprakelijk voor enige informatie die verstrekt is door derden of voor schade als gevolg van die informatie.
7.4. Primebel Templates is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de Primebel Templates is uitgegaan van, door of vanwege door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie.
7.5. Primebel Templates is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door Koper
7.6. Primebel Templates is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van Koper die de overeenkomst is aangegaan in uitoefening van diens eigen beroep of bedrijf, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Primebel Templates of het al dan niet toepassen van de door Primebel Templates beschikbaar gestelde informatie.
7.7. Primebel Templates is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, geleden verlies of gederfde winst, als gevolg van overmacht aan de zijde van Primebel Templates. Onder overmacht wordt mede verstaan natuurrampen, epidemieën en pandemieën, stagnatie in de levering door leveranciers, beperkende maatregelen en aanwijzingen van de overheid, ziekte en andere omstandigheden die buiten de macht van Primebel Templates liggen. In het geval van overmacht is Primebel Templates gerechtigd de overeenkomst met maximaal een termijn van drie maanden op te schorten of te ontbinden. Na deze termijn is ook voor Koper toegestaan de overeenkomst kosteloos te ontbinden, waarbij reeds betaalde bedragen door Primebel Templates niet gerestitueerd hoeven te worden en er geen ongedaanmakingsverbintenis of verbintenis tot het betalen van schadevergoeding ontstaat.
7.8. Primebel Templates heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, om schade ongedaan te maken.
7.9. Primebel Templates kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor korte periodes niet beschikbaar zijn. Koper heeft geen recht op vergoeding bij downtime van de Webwinkel of online Diensten, wanneer deze downtime binnen redelijke proporties blijft. In het geval er sprake is van downtime van online Diensten, zal Primebel Templates alles in het werk stellen, maar niet garanderen, dat online Diensten binnen 48 uur weer bereikbaar zijn.
7.10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Primebel Templates of de door haar ingehuurde derden.

8. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
8.1. Primebel Templates behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
8.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk medegedeeld.
8.3. Als de Consument een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum

9. Klachten en Geschillen
9.1. Klachten over geleverde Diensten of producten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
9.2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
9.3. Ingediende klachten zullen binnen 14 dagen in behandeling worden genomen waarbij Primebel Templates zich zal inzetten de best mogelijke oplossing te bereiken.
9.4. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Primebel Templates hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen een oplossing verwacht mag worden.
9.5. Consument heeft tevens het recht om, indien een klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, klachten in te dienen over online aankopen, bij de Geschillencommissie Algemeen of door gebruik te maken van ODR.

10. Overige
10.1. Primebel Templates gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Meer informatie hierover is te vinden  in de privacyverklaring. De privacy policy is te allen tijde te vinden op de website.
10.2. Op deze algemene voorwaarden en bijbehorende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.3. Geschillen met Ondernemers worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te rechtbank Oost-Nederland, locatie Enschede.
10.4. Geschillen met particulieren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de particulier woonplaats heeft.

ODR link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Download hier de algemene voorwaarden.

Je privacy in een notedop

Je privacy in een notendop
Allereerst willen we aangeven dat we zorgvuldig met je gegevens zullen omgaan en dat je je altijd makkelijk kunt afmelden.

Daarnaast hechten we veel waarde aan de veiligheid van je gegevens!

Wanneer je een template hebt gedownload ontvang je periodiek nuttige tips en informatie rondom het thema branding, website’s en nieuwe templates. Ook kan daar af en toe een aanbod tussen zitten maar over het algemeen zal het waardevolle informatie voor je zijn.

Wil je meer weten over je privacy? Check dan onze privacy policy.
Mocht je hierover vragen hebben? Mail dan gerust op info@primebeltemplates.nl